http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Steward_requests%2FCheckuser&diff=1147808&oldid=1147802

Họ tên: Khangkhang

Địa chỉ: Sài Gòn

Tuổi: Koan mèo

Sở thích: Đọc sách, nghiên cứu Lịch sử.

Thích: Đọc sách của các Tác giả Nguyễn Hiến Lê, Quỳnh Cư, Lê Văn Quang, Phạm Cao Hoàn, Lê Minh Quốc...vì các sách này trung lập và khách quan.

Ghét: Đọc sách Tuyên truyền của mấy ông Đặng Đức An, Nguyễn Tiến Hỷ...vì có quá nhiều những câu như Thực Dân, Đế Quốc, tay sai, bè lũ bán nước, bọn phản động, phản Cách mạng, giai cấp Vô sản là vô địch....

Nói chung yêu thích hài và tính cách khá dễ chịu, mong được làm quen và thảo luận cùng các bạn. Khẩu hiệu: Thà yêu lầm còn hơn bỏ phí!!!

Đã Tham gia viết: