Trăm năm trong cõi người ta...
...mua vui cũng được một vài trống canh.

Nguyễn Du