KHƯƠNG TRUNG THỦY (ktrungthuy), là thành viên Wiki thứ xxx, đã đóng góp một phần nhỏ bé cho wiki tiếng Việt, với các bài liên quan đến Hóa học, Công nghệ.