Cœur arrt
Place du cerveau
Quận Cœur
Kết thúc Poumon
Chiều dài 25 cm
Chiều rộng 30 cm
Đường kính 15 cm
Khánh thành 4 Juin 2019
Đặt tên ???


Lâu lắm rồi ms quay lại đóng góp cho WK. !!!!

- How to pronounce "Le-cerveau-gelé"?

- /lə sɛʀvo ʒ(ə)le/


  • Trang con: [1]
  • Đếm sửa đổi: [2]
  • Trang đã tạo: [3]
  • Đếm lượt xem: [4]
Thành viên này đã tham gia Cúp Wiki tiếng Việt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Esterases

Tài liệu[tạo]