Ngôn ngữ từ giỏi đến kém Việt
Anh
Trung
Nga
Sở trường Lập trình máy tính
Khoa học dữ liệu
Sở đoản (rất nhiều) Truyện tranh, manga
Hội họa
Phim truyền hình
nhiều nữa...