Đây là tên tài khoản được sử dụng bởi tập lệnh bảo trì rebuildmessages.php. Tập lệnh này là một phần của phần mềm MediaWiki; nó cập nhật các thông điệp giao diện MediaWiki theo mặc định của phần mềm. Nó không phải là một tài khoản bot và cũng không bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm.

Tập lệnh này có hai phương thức hoạt động:

rebuildMessages.php --update
Cập nhật mọi thông điệp được sửa đổi lần cuối bởi "MediaWiki default" đến phiên bản hiện tại. Tạo các thông điệp chưa tồn tại sẵn.
rebuildMessages.php --rebuild
Cập nhật mọi thông điệp đến phiên bản mặc định hiện tại, bất kể thông điệp đó được tạo tự động hay tạo thủ công bởi người dùng khác. Lệnh này đôi khi được sử dụng trên một số wiki khi một bộ thông điệp mới được viết hoăc được dịch, và mọi thông điệp bên trong nó cần được cập nhật cho đồng bộ và thống nhất với nhau. Chức năng này chưa bao giờ được sử dụng trên Wikipedia tiếng Anh (ngôn ngữ mặc định của phần mềm).