Người kiểm tra và điều chỉnh những bài viết lịch sử văn hóa bị xuyên tạc.