Hi, i'm Sam.

Keywords: Male, Vietnamese, American English, Buddhist follower.

As you're reading this, you're visiting my collections of Buddhism.

Cỗ xe thù thắng[1]

Ai được tín, trí tuệ, Thường xuyên liên kết lại, Lấy hổ thẹn làm cán, Lấy ý làm ách xe.

Niệm là người đánh xe, Biết hộ trì, phòng hộ, Cỗ xe lấy giới luật, Làm vật dụng cho xe.

Thiền là trục bánh xe, Tinh tấn là bánh xe, Xả là định thường hằng, Vô dục là nệm xe, Vô sân và vô hại, Viễn ly là binh khí,

Nhẫn nhục là áo giáp, An ổn khởi khổ ách, Làm mục đích đạt đến, Cỗ xe được chuyển vận.

Pháp này tự ngã làm, Trở thành thuộc tự ngã.

Là cỗ xe thù thắng, Vô thượng, không sánh bằng.

Ngồi trên cỗ xe ấy, Bậc Trí thoát ly đời, Chắc chắn, không sai chạy, Họ đạt được chiến thắng.

  1. ^ “Tương Ưng Bộ, SN XLV.4: Cỗ xe thù thắng”.