NGUYỄN VĂN ĐẠI

 #Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ học và Đạo đức học tại Trường Đại học Tổng hợp Kiev năm 1989.
 #Giảng dạy Mỹ học, Đạo đức học, Lịch sử tư tưởng triết học Việt nam, Triết học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 1990 cho đến nay.
 #Từng thỉnh giảng cho các trường: Đại học Tổng hợp HN (Lịch sử triết học), Đại học Sân khấu điện ảnh (Mỹ học), Đại học Tây Nguyên (Mỹ học và Đạo đức học), Đại học Công nghiệp HN (Lôgic học).
 #Sách đã in:
 Mỹ học Mác-Lênin, Nhà xuất bản. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 203 trang khổ 13x19. Tái bản 2006,252 trang khổ 14,5x20,5.
 Đạo đức học- những nội dung cơ bản, Nhà xuất bản. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, 364 trang khổ 14,5x20,5.
 Đạo đức học, Nhà xuất bản. Chính trị- Hành chính, 2009, 320 trang khổ 14,5x20,5. Tái bản: 2010.
 Lịch sử tư tưởng triết học Việt nam, Nhà xuất bản. Chính trị- Hành chính, 2009, 230 trang khổ 14,5x20,5.
 Mỹ học (Nhà xuất bản. Chính trị- Hành chính 2010, Nhà xuất bản. Lao động 2012).
 Lịch sử văn minh thế giới (Nhà xuất bản. Lao động, 2011)
  1. In chung:
 Khái lược lịch sử triết học (đồng tác giả với Bùi Thị Thanh Hương, Nhà xuất bản. Chính trị- Hành chính, 2011) 
 Lôgic hình thức (Hà Thị Thành chủ biên, Nhà xuất bản. Chính trị- Hành chính 2013)

Tôn giáo học (đồng tác giả với Nguyễn Đức Luận), Nhà xuất bản. Lý luận Chính trị, 2014.

  1. Những sở thích và các vấn đề quan tâm:
    1. Triết học, Đạo đức học, Mỹ học, một số nghệ thuật học khác như lý luận văn học, lý luận sân khấu, nghệ thuật điện ảnh,âm nhạc- thanh nhạc, quan tâm đến nghệ thuật kiến trúc.
    1. Lịch sử Trung quốc cổ đại, triết học và đạo đức học Khổng tử, hâm mộ Mạnh tử, thích Lão- Trang, kính nể triết học Pháp gia của Hàn Phi tử.
    1. Lịch sử triết học Hy Lạp- La Mã cổ đại.
    1. Kính nể triết học, mỹ học Hêghen, thú vị với đạo đức học (không tưởng) của Kant.