Thành viên:Nguyenhai314/Danh sách thành viên không nhận thư

Dưới đây là danh sách thành viên không muốn nhận thư mời biểu quyết. Các thành viên không muốn nhận thư có thể tùy ý thêm tên mình ở phía dưới:

  • Auhg8
  • Bdanh