Chữ Quốc NgữThành viên này sử dụng Chữ Quốc Ngữ
GTThành viên này sử dụng rất nhiều ngôn ngữ và kết hợp CU-LU-CU-LU Dịch.