Wikipe-tan wearing ao dai.png
Công thức Euler.

 Sửa đổi

Công thức đẹp nhất trong toán học:

 

Được rút gọn từ:

 

 Sửa đổi

CG: nnq2603@devArt