Các dự án đã "nhúng mũi" vào:

Ubisoft

EA

Các bên phát triển video game

Activision

Game engine (dự án khó thở)

Video game

Lịch sử video game (dự án ngộp thở)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (nguồn gốc cái tên)

//Tạm thời nghỉ vì Skyrim \m/