Thành viên:Phac/Snippet/Tuần tra học

(đổi hướng từ Thành viên:P.T.Đ/Snippet/Tuần tra học)
Trang đổi hướngĐây là một đổi hướng từ một trang đó đã được di chuyển (đổi tên). Trang này được giữ lại dưới dạng một trang đổi hướng để tránh phá vỡ các liên kết, cả bên trong và bên ngoài, có thể đã được liên kết tới tên trang cũ.