...Cây đã mọc từ thuở nào
Trên đồi núi thật cằn khô
Cây có hiểu vì sao
Chim thường kéo về làm tổ...
(Trần Long Ẩn)

Save

Ghi chú Timeline - cần làm (Most Important Tasks)

Note: Không gian áp dụng CPM - Critical Path