Tài khoản này không còn hoạt động kể từ thời điểm viết dòng thông báo này. Phổ Lạp Đế Ni (thảo luận) 08:11, ngày 2 tháng 7 năm 2010 (UTC)