Mở trình đơn chính

..............................................................