Có thể cần thiết sửa

Bảng tên đơn vị hành chính Trung Quốc thời tiền hiện đại trong tiếng Anh.