Xin chào, tôi là Thành, sống ở Quảng Ninh. Thế thôi.

Hi, I'm Thành, live in Quang Ninh. That's it