40.000+Thành viên này đã có hơn 40.000 sửa đổi trên Wikipedia.

Thông tin về botSửa đổi

Trang con
Bot Bài đã tạo Nháp Bản mẫu