Lịch sử phải được tôn trọng, giữ thái độ trung lập, không được thiên về bên nào.