Lịch sử phải được tôn trọng, giữ thái độ trunh lập, không được thiên về bên nào