Mình đang học đại học, có sở thích với hàng không vũ trụ, kế đến là lịch sử; vào đây đóng góp để sau này tiết kiệm thời gian tìm hiểu.