Thương

trang định hướng Wikimedia

Thương có thể là tên gọi của:

Thương là vợ của Phan Minh Thuận