Thảo luận:Cuộc nổi dậy

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Alphama trong đề tài Insurgency (bài này) và Rebellion (nổi dậy)

Insurgency (bài này) và Rebellion (nổi dậy) sửa

Hai khái niệm này đang mâu thuẫn nhau khiến tôi đang phân vân. Theo cách hiểu của tôi:

  • Rebellion nên là cuộc phản kháng, nếu dịch nổi dậy thì tạm, nhưng dịch nổi loạn có thể chấp nhận?
  • Khi đó Insurgency (bài này) cũng có nghĩa là cuộc nổi dậy, nhưng mang tính chất bạo lực, thì có nên dịch cuộc bạo loạn hay cuộc nổi loạn? Trong nhiều nguồn uy tín đều dịch Insurgency và Rebellion đều là nổi dậy, nổi loạn, rất chung chung?

 A l p h a m a  Talk 14:44, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Cuộc nổi dậy”.