Thảo luận:Khổ tu

Thảo luận đang diễn ra

Tầm nhìn hẹp?Sửa đổi

Hình như hình thức tu này có trong nhiều tôn giáo (như Ấn Độ giáo), chứ không riêng cho Phật giáo? NHD (thảo luận) 21:22, ngày 22 tháng 6 năm 2008 (UTC)

tiêu đề chưa chính xácSửa đổi

ascenticism có nghĩa là Tu, Khổ Tu là extreme ascenticism.

Quay lại trang “Khổ tu”.