Thảo luận:Plugin (điện toán)

Thêm thảo luận

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Tôi đặt nhãn "tầm nhìn hẹp" cho bài này vì bài này chỉ đề cập đến các plugin hoạt động trong hệ điều hành Microsoft Windows, không phải về khái niệm plugin. NHD (thảo luận) 22:46, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 5 tháng 10 năm 2016Sửa đổi

{{Sửa trang nửa khóa}}

116.101.36.82 (thảo luận) 06:11, ngày 5 tháng 10 năm 2016 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Plugin (điện toán)”.