Thảo luận:Võ sư

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Võ sư Aikido sao biết Thập bát ban võ nghệ được :-). Phải bổ sung thôi. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:56, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Võ sư”.