Thảo luận Bản mẫu:Tsnds

Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.

Nội dung dịch từ tiếng AnhSửa đổi

Tôi vừa chỉnh lý lại phần nội dung, do phần dịch cũ cách dịch đọc rất khó hiểu; đặc biệt với những người mới tới

Quay lại trang “Tsnds”.