Mở trình đơn chính
Puppeter template.svg Đây là một tài khoản con rối của Fisherprice123, và đã bị cấm vô hạn.
Hãy xem bằng chứng tại lịch sử đóng góp. Xem nhật trình cấmcấm tự động hiện hành.
Quay lại trang của thành viên “Continuoustime”.