Re: Image to deleteSửa đổi

Done. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 01:24, 12 tháng 1 năm 2005 (UTC)