Cấp quyền sửa

Đã cấp quyền người dùng bot theo yêu cầu. You have been given the bot-user right so that you can run your bot. Regards, Tuanminh01 (thảo luận) 05:18, ngày 6 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]