Chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam sửa

@Tuyret: Thảo luận tiếp ở đây nhé, trang kia là cho bài viết. Nếu bạn cho rằng tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam không tạo điều kiện thuận lợi cho bạn xuất bản sách, bạn có thể tìm cách ra nước ngoài để thực hiện mong muốn của mình (như nhà cách mạng Hồ Chí Minh đã làm). Lưu ý là có một số nguy cơ (xem Thuyền nhân Việt Nam, Vụ 39 người Việt chết ở Essex, Anh,...).Buiquangtu (thảo luận) 05:09, ngày 22 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời