Ý TƯỞNG: [[Tập tin:Heart-beat.gif|25px|WTL đã thích ý kiến của bạn]]

Wiki không còn quan trọng với tôi nữa

Trích Đất nước của Nguyễn Đình Thi

 
It's hard to admit. From a bird's-eye view, Wikipedia editing is the biggest mistake I've done in my life so far. Goodbye.

copy từ trang của một thành viên đã rời bỏ wiki.