Thảo luận Wikipedia:Bút chiến

Thảo luận đang diễn ra

Đề xuất quy tắc 1RRSửa đổi

Tôi đề xuất quy định 1RR (1 lần lùi sửa/24h) dùng cho các bài viết nhạy cảmNhatminh01 (thảo luận) 08:28, ngày 22 tháng 7 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang dự án “Bút chiến”.