Thảo luận Wikipedia:Bút chiến

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Nhatminh01 trong đề tài Đề xuất quy tắc 1RR

Đề xuất quy tắc 1RR sửa

Tôi đề xuất quy định 1RR (1 lần lùi sửa/24h) dùng cho các bài viết nhạy cảmNhatminh01 (thảo luận) 08:28, ngày 22 tháng 7 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Bút chiến”.