Thảo luận Wikipedia:Dự án/Hóa học

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Cheers! trong đề tài Bài chất lượng tốt và CL

Free 'RSC Gold' accounts sửa

Excuse me please for writing in English.

I am pleased to announce, as Wikimedian in Residence at the en:Royal Society of Chemistry, the donation of 100 "RSC Gold" accounts, for use by Wikipedia editors wishing to use RSC journal content to expand articles on chemistry-related topics. Please visit en:Wikipedia:RSC Gold for details, to check your eligibility, and to request an account. Pigsonthewing (thảo luận) 18:51, ngày 9 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời

Bài chất lượng tốt và CL sửa

Bên tiếng Anh, nhiều bài về nguyên tố có chất lượng tốt, chúng ta có ít người quan tâm mảng này nhỉ.--Prof. Cheers! (thảo luận) 11:41, ngày 28 tháng 6 năm 2015 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Hóa học”.