Thể loại:Bài chất lượng C

Bản mẫu Chưa xếp Sơ khai C B A Sao bài viết tốt BVT Sao chọn lọc DSCL Sao chọn lọc CL
C: Bài viết đạt chất lượng C phải nêu được những vấn đề cơ bản, cho dù thiếu nội dung quan trọng hoặc chứa những chi tiết không phù hợp. Bài viết nên được chỉ dẫn theo các nguồn kiểm chứng được, mặc cho những vấn đề lớn hoặc cần được dọn dẹp trọng yếu.
* Trải nghiệm của đọc giả: Hữu ích đến các đọc giả thông thường, nhưng không cung cấp được một bức tranh tổng thể cho bất kỳ nhu cầu nghiên cứu vừa phải nào.
* Gợi ý sửa đổi: Cần được hiệu chỉnh lớn nhằm xóa bỏ các khoảng trống trong nội dung và thực hiện dọn dẹp vấn đề.

Thể loại con

Thể loại này có 125 thể loại con sau, trên tổng số 125 thể loại con.