Thể loại:Bản mẫu Thông tin nghệ sĩ sử dụng tham số child

Bản mẫu {{Thông tin nghệ sĩ}} hiện không còn hỗ trợ tham số |child= nữa, nếu gặp trang nào còn sử dụng tham số này, vui lòng xóa toàn bộ phần bản mẫu {{Thông tin nghệ sĩ}} sử dụng tham số |child= đi.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.