Thể loại:Côngtenơ

Thể loại này bao gồm các vấn đề có liên quan gần gũi với côngtenơ hóa (hậu cần). Côngtenơ hóa là hệ thống vận chuyển hàng hóa đa phương thức sử dụng các côngtenơ theo tiêu chuẩn ISO để có thể sắp xếp trên các tàu côngtenơ, toa xe lửa hay xe tải chuyên dụng.

Côngtenơ hóa là một yếu tố quan trọng của cuộc cách mạng về chất lượng và năng suất trong ngành hậu cần, logistics.

Trang trong thể loại “Côngtenơ”

Thể loại này gồm trang sau.