Thể loại này bao gồm những chính khách Liên Xô (1917–1991).

Tiền nhiệm:
Thể loại:Chính khách Đế quốc Nga
1721-1917
Chính khách Liên bang Xô Viết
(1917-1991)
Kế nhiệm:
Thể loại:Chính khách Nga
1992 -nay

Thể loại con

Thể loại này gồm 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.