Thể loại này bao gồm các trang về các vị Phật trong Phật giáo Đại thừaThượng tọa bộ.