Thể loại này liệt kê các phim được phát hành trong năm 1974. Xem thêm tại Điện ảnh 1974.