Thể loại:Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao

Thể loại này được phần mềm MediaWiki xây dựng tự động. (Nó được đặt tên theo nội dung của MediaWiki:Expensive-parserfunction-category.) Nó chứa các trang gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao quá nhiều lần. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, các hàm cần mức độ xử lý cao là #ifexist, {{PAGESINCATEGORY}}, và {{PAGESIZE}}. Các trang bên dưới cần được sửa chữa để giảm số lần gọi các hàm này.

Trang có quá nhiều hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao (chẳng hạn như #ifexist). Xem Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.