Thể loại:Vận trù học

Các thể loại liên quan: Lý thuyết hệ thống, Lý thuyết mô hình, Hệ thống thông tin