Thổ

trang định hướng Wikimedia

Thổ có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: