Thiên niên kỷ 5


Thiên niên kỷ 5 là khoảng thời gian tính từ ngày 1 tháng 1 năm 4001 đến hết năm 5000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Theo thiên niên kỷ: 4 5 6

Tham khảoSửa đổi