Thuốc thử Folin hay natri 1,2-naphtoquinon-4-sunfonat là một thuốc thử hoá học dùng để đo nồng độ của các amin hay amino acid.[1] Thuốc thử tạo màu đỏ tươi trong dung dịch kiềm và phát quang.[2]

Thuốc thử Folin
Danh pháp IUPACNatri 3,4-đioxo-3,4-đihiđronaphtalen-1-sunfonat
Nhận dạng
Số CAS521-24-4
PubChem516996
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
Thuộc tính
Công thức phân tửC10H5NaO5S
Khối lượng mol260.20 g/mol
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
MSDSOxford MSDS
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☑Y kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Không nên nhầm lẫn với thuốc thử Folin-Ciocalteu, là một hỗn hợp của natri volframatnatri molybđat dùng để phát hiện hợp chất chứa nhóm phenol.

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Saurina J, Hernández-Cassou S (1994). “Xác định các amino acid bằng phương pháp sắc ký lỏng cặp ion với hệ thống postcolumn derivitization dùng 1,2-naphtoquinon-4-sunfonat”. Journal of Chromatography A. 676 (2): 311–9. doi:10.1016/0021-9673(94)80431-1. PMID 7921184.
  2. ^ Kobayashi Y, Kubo H, Kinoshita T (1987). “Xác định hàm lượng flo trong hợp chất guaniđin bằng hệ thống postcolumn derivitization sử dụng phương pháp sắc ký lỏng cặp ion chuyển pha hiệu suất cao”. Anal. Biochem. 160 (2): 392–8. doi:10.1016/0003-2697(87)90066-2. PMID 3578768.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)