Tiêm

trang định hướng Wikimedia

Tiêm trong tiếng Việt có thể là: