Mở trình đơn chính

Tiêm trong tiếng Việt có thể là: