Tiểu luận nhìn chung là một văn bản ngắn dưới hình thức viết, thể hiện góc nhìn chủ quan của tác giả. Định nghĩa tiểu luận mơ hồ và có thể bao gồm cả một bài viết (article) và truyện ngắn.

Tham khảoSửa đổi