Trần Quang Vinh là một tên người Việt Nam, có thể là: