Tuổi địa tầng tiêu chuẩn toàn cầu

s  sử
Các đơn vị trong địa thời học và địa tầng học
Các đơn vị thời địa tầng
của hồ sơ địa chất
Các đơn vị địa thời của
hệ thời gian địa chất
Ghi chú
Liên giới
Liên đại
Tổng cộng 4, trải dài
500 triệu năm trở lên
Giới
Đại
Đã xác định 10, trải dài
vài trăm triệu năm trở lên
Hệ
Kỷ
Đã xác định 22 đơn vị, trải dài
vài chục đến trăm triệu năm
Thống
Thế
Đã xác định 34 đơn vị, trải dài
vài chục triệu năm
Bậc
Kỳ
Đã xác định 99 đơn vị, phần
lớn kéo dài vài triệu năm
Ngoài hệ thống cấp bậc này, các đơn vị nhỏ hơn bậc và kỳ có thể dùng
khi cần thiết nếu các địa tầng có các đặc trưng xác định niên đại tốt.
Đới
Thời
Chỉ có tại các địa tầng gần đây,
được xác định bằng sinh địa
tầng
hay đảo cực địa từ.*
* Các đơn vị phân chia thời gian nhỏ nhất và cụ thể nhất[1]

Trong phân ngành địa tầng của địa chất, Tuổi địa tầng tiêu chuẩn toàn cầu, viết tắt tiếng AnhGSSA (Global Standard Stratigraphic Age), là điểm tham chiếu theo thứ tự thời gian và tiêu chí trong hồ sơ địa chất được sử dụng để xác định ranh giới (điểm chuẩn được quốc tế chấp nhận) giữa các Kỷ địa chất, thế hoặc tuổi khác nhau trên thang thời gian địa chất tổng thể trong lớp đá có giá trị về mặt địa tầng học. Một nỗ lực đa ngành trên toàn thế giới đã được tiến hành kể từ năm 1974 để xác định các thước đo quan trọng như vậy. Các điểm và lớp cần phải phổ biến và chứa một chuỗi các lớp có thể nhận dạng hoặc các thuộc tính đánh dấu rõ ràng khác (có thể nhận dạng hoặc định lượng).

GSSA, và các GSSP chuẩn phổ biến gần đây hơn và được ưa chuộng hơn được Ủy ban Địa tầng Quốc tế (ICS) xác định, dưới sự bảo trợ của tổ chức mẹ của họ là Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế (IUGS), và được sử dụng chủ yếu để xác định niên đại theo thời gian của các lớp đá lâu đời hơn 630 triệu năm trước, thiếu hồ sơ hóa thạch tốt. ICS đầu tiên cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn của GSSP và nếu các tiêu chuẩn đó không đạt, thường có đủ thông tin để thực hiện lựa chọn sơ bộ một số triển vọng hoặc đề xuất GSSA cạnh tranh.

Hồ sơ địa chất trở nên nổi bật trước khoảng 542 triệu năm trước. Điều này là do lớp vỏ Trái Đất trong các thang thời gian địa chất liên tục được tái tạo bởi các lực kiến tạophong hóa, và các loại đá cũ hơn và đặc biệt là các địa tầng tiếp xúc dễ tiếp cận có thể hoạt động như một hiệu chuẩn thời gian là rất hiếm.

Trong những giai đoạn gần đây, Phẫu diện và điểm kiểu địa tầng ranh giới toàn cầu (GSSP), phần lớn dựa trên cổ sinh học và các phương pháp xác định niên đại hóa thạch được cải tiến, được sử dụng để xác định các ranh giới đó. Ngược lại với GSSA, GSSP dựa trên các sự kiện và chuyển tiếp quan trọng trong một phần địa tầng cụ thể. Trong các phần cũ hơn, không có đủ hồ sơ hóa thạch hoặc các phần được bảo quản tốt để xác định các sự kiện chính cần thiết cho một GSSP, vì vậy GSSA được xác định dựa trên ngày cố định và các tiêu chí đã chọn.

Tham khảo

sửa
  1. ^ ICS. “International Stratigraphic Chart” (PDF). Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Tài liệu

Liên kết ngoài

sửa